Damla sulama nedir?
Kırsal kalkınma projeleri
Peyzaj sulama sistemleri
Otomatik sulama sistemleri
En uygun sera tipi seçimi
En uygun hayvan barınağı
Arazi yönetimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri

 

Kırsal Kalkınma Projeleri

Kırsal kalkınma plan ve programları ile 2006 – 2010 Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel ve/veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için  belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi, ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların Köy bazlı sulama tesislerine yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, bir dizi kırsal kalkınma projeleri uygulamaya konulmuştur.

Uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Ulusal tarım Stratejisi 2006-2010 belgesi kapsamında Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacaktır Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, özellikle kırsal kesimde sivil toplum örgütleri, özel ve kamu sektörünün belirlenmiş olan kriterlere uygun yatırım ve harcamalarının belirli oranlarda finansmanı yoluyla, gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi için olduğu kadar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım politikasının bir parçası olarak, Avrupa Birliği fonlarının kullanım potansiyelini geliştirmek amacıyla uygulamaya konulmuştur. Bu rehber, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının uygulanmakta olduğu 65 ilde, bireysel ve grup başvuruları şeklinde ekonomik faaliyete yönelik yatırımlar ile köy bazlı sulama tesislerine yönelik başvuruda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Programının Amacı:
Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

Proje Konuları:
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; (bitkisel, hayvansal ve su ürünlerinin birincil işlenmesine, sadece sert kabuklu meyveler hariç) konuları kapsamaktadır

Ekonomik yatırımlar;
a)Yeni yatırım tesisleri,
b)Mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknolojilerinin yenilenmesi,,
c)Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, ,
d)Alternatif enerji kaynakları kullanan seralar desteklenir.,

Kimler Başvuruda Bulunabilir:
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programına, 81 ilde tarımsal ürünlerin işlenmesi alanında faaliyet gösteren; Gerçek kişiler (Bireyler), Tüzel kişiler, (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri, sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri) Tarım İl Müdürlüklerine tek konuda başvurabilirler.

Ekonomik yatırımlarda;
Gerçek kişiler için 100.000 TL,
Tüzel kişiler için 500.000 TL'dir.
Başvuru dosyaları KDV hariç olarak hazırlanır.

Yatırım Süresi: Yatırımlar Hibe sözleşmesinde belirtilen sürede tamamlanır.

2006-2008 YILLARINDA TAMAMLANAN PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

PROJE KONUSU

ADET

T. PROJE  (TL)

T.HİBE (TL) 

Bitkisel ürün işl. ve pakt.

600

201.359.000

83.688.000

Hayvansal ürün işl ve pakt.

325

99.206.000

46.784.000

Tarımsal ürün depo (silo)

220

71.655.000

47.665.000

Alternatif enerji sera

83

17.868.000

7.895.000

Altyapı Sulama 

420

55.922.000

30.960.000

 TOPLAM

1648

446.010.000

216.992.000

Basınçlı sulama sistemi yatırımları;
Kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesislerine (suyun kaynaktan tarla başına getirilmesini sağlayan) yönelik proje başvurularını kapsar.

Basınçlı sulama sistemlerinde;
Tüzel kişiler (sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri) için 500.000 TL'dir. (Tarla içi basınçlı sulama malzeme alımı başvuruları, Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklemesi Programında kapsamında değerlendirilir.)  Programdan karşılanacak hibe miktarı, hibeye esas proje tutarının %75'dir. Başvuru dosyaları KDV hariç olarak hazırlanır.

                                             TOPLU BASINÇLI SULAMA PROJELERİ

 

Damla

Yağmurlama

Toplam

Hibe**

Alan (da)

Çiftçi Sayısı

2005-2008 Yılı

181

150

331

26.192

248.044

21.383

Altyapı*

-

-

90

8.338

-

 

2009 Yılı

35

37

72

623

100.052

25.464

TOPLAM

216

187

493

35.153

348.096

46.847

*23 İçme suyu, 67 Kanalizasyon,Yol , **Milyon TL

MAKİNE EKİPMAN DESTEKLERİ

Programın Amacı:
Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesini hedefler.
Proje Konuları:

1.   Anıza direkt ekim makinesi

16.   Pamuk toplama makinesi

2.   Arıcılık makine ve ekipmanı

17.   Pancar söküm makinesi

3.   Balya makinesi

18.   Patates söküm makinesi

4.   Basınçlı sulama sistemi

19.   Pülverizatör

5.   Canlı balık nakil tankı

20.   Rüzgar makinesi

6.   Çayır biçme makinesi

21.   Sap parçalama makinesi

7.   Çeltik fide dikim makinesi

22.   Sap toplamalı saman makinesi

8.   El traktörü

23.   Silaj makinesi

9.   File sistemi kurulması,

24.   Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı

10.   Güneş kolektörü

25.   Süt sağım üni. Ve soğutma tankı

11.   Hububat harman makinesi

26.   Tambur filtre

12.   Lazerli tesviye aleti

27.   Taş toplama makinesi

13.   Mısır hasat tablası

28.   Toprak frezesi

14.   Mibzer

29.   Yem hazırlama makinesi

15.   Motorlu tırpan

30.   Zeytin hasat makinesi


Kimler Başvuruda Bulunabilir:
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı Makine ve Ekipman alımına 81 ilde tarımsal alanda faaliyet gösteren;;
1- Gerçek kişiler (Bireyler),
2- Tüzel kişiler, (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri) Tarım İl Müdürlüklerine tek konuda başvurabilirler.

Hibeye Esas Tutarı ve Hibe Miktarı:

Basınçlı sulama sistemlerinde;
a)Gerçek kişiler için 100.000 TL,
b)Tüzel kişiler için 200.000 TL'dir.
Ekipman alım tutarının %50 ' sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru dosyaları KDV hariç olarak hazırlanır.

Diğer Makine ve Ekipman alımlarında;

Gerçek kişiler için 50.000 TL
Tüzel kişiler 100.000 TL'dir.
Ekipman alım tutarının %50 sine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru dosyaları KDV hariç olarak hazırlanır.

Yatırım Süresi:
Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları iki ay içerisinde tamamlanır.

Kaynak : http://www.tedgem.gov.tr/kkydp_genel_basin.htm

yukarı